КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 10
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Навчальні програми

Відділ освіти Рокитнівської райдержадміністрації
Рокитнівський Будинок дітей та молоді


ПОГОДЖЕНО
науково-методичною             
радою районного
методичного кабінету
протокол № ___
від                   2013 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти
райдержадміністрації
   ____________№____

 


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з позашкільної освіти
науково-технічного напряму
«Фотогурток»
3 роки навчання

 

 

 

 

 

 


смт. Рокитне - 2013

    Автор:
Несенчук Катерина Іванівна – керівник гуртка «Фотогурток» Рокитнівського будинку дітей та молоді.

Рецензент:
Парчук Г.Є. –  методист Рокитнівського будинку дітей та молоді..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фотографія, як вид мистецтва відома вже більше 100 років. Для того, щоб зробити знімки, необхідно було багато часу і великі затрати на різноманітні матеріали та апаратуру. Але змінюються часи.
У наші дні фотографія широко використовується в усіх галузях науки, техніки, освіти й культури. Вона є дохідливим засобом інформації, що ефективно сприяє створенню громадської думки. Як образотворче мистецтво, фотографія справляє суттєвий позитивний вплив на естетичне виховання дітей.
Основна мета програми – на основі інтересу вихованців до фотографії розвинути духовний світ дітей, формувати в них потребу в самовдосконаленні і створювати умови для реалізації їх творчих можливостей.
Основні завдання:
-    набуття практичних навичок і вміння користуватися різними типами фотоапаратів;
-    оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії, ознайомлення з процесом фотографування;
-    формування інтересу до техніки і мистецтва, позитив­них якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, добро­зичливість, охайність і старанність у роботі);
-    формування практичних умінь і навичок роботи в різ­них жанрах фотографії;
-    виховання дітей в атмосфері співпраці, довіри.
    Програма написана на основі   програми гуртка «Фотогурток» МОН України (рекомендовано  МОН України - лист МОН України № 1/ 11- 5303 від 18.07. 2007 р.)  та  доповнена  авторськими  матеріалами.
Програму побудовано за лінійним принципом. Навчальний матеріал  реалізується  систематично і послідовно з  поступовим ускладненням. Його вивчення спирається на принципи інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти,  поєднання сучасного та традиційного, здійснення міжпредметних зв’язків, індивідуального підходу.
Програма розрахована на роботу з учнями середнього та старшого шкільного віку, які будуть навчатися три роки у групах початкового, основного та вищого рівнів. Кожний рік навчання розрахований на 216 годин, відповідно по 6 годин на тиждень.
Якщо гурток комплектується з учнів, котрі уже займались у гуртках фотоаматорів або ознайомлені з основними поняттями фотопроцесу, то заняття можна про­водити за програмою другого року навчання.
 Кількісний склад навчальної групи — 10 – 15 учнів.
 Перший рік навчання – початковий. Основним змістом у навчанні дітей 1-го року навчання є оз­найомлення  з основами та історією фотографії; найпоширенішою, доступ­ною для учнів фотоапаратурою й обладнанням; основними етапами фотопроцесу, основними жанрами фотографії та композиції; фотозйомка простими типами фотоапаратів, навчання вмінню бачити прекрасне, цікаве в оточуючій нас дійсності і вміння показати це фотографічними засобами. Вихованці здобувають початкові знання з обробки фотографій за допомогою графічного редактора “Photoshop”. Особлива увага приділяєть­ся практичному фотографуванню.
Програма основного рівня навчання передбачає вивчення будови фо­тоапаратури, функціональних можливостей сучасних фотоапаратів, фізич­них і хімічних процесів, які лежать в основі фотографії. Головне на 2-му році навчання – розвинути уміння правильно аналізувати отримані фотознімки, вміти працювати в різних жанрах, навчити обробляти зображення за допомогою комп'ютера і спеціальних способів обробки. Впроваджується вивчення основ професійної фотографії: наукової, рекламної, художньої, репортерської тощо. Гуртківці ознайомлюються із правом інтелектуальної власності та юридичними основами роботи фотомитця. Особливістю її є створення оптимальних умов для творчого розвитку, систематизації одер­жаних знань і навичок мікро-, макрозйомки, фотополювання, оволодіння фотожанрами усіх видів.
Третій рік навчання передбачає поглиблену роботу з графічними редакторами. Діти вивчають призначення всіх інструментів графічного редактора “Photoshop” – програми для ро­боти із зображенням, додавання до зображень надписів, а також застосу­вання до них різних фільтрів й ефектів. Вихованці одержують навички, не­обхідні для професійної обробки зображень і створення власних творчих образів.
Основний метод роботи третього року навчання — це вдоско­налення набутих навичок у різних жанрах фотографії через практичні завдання, виконання конкретних проектів. Це актив гуртка, допомога керівнику в підготовці початківців.
Навчання протягом другого і третього року слід прак­тикувати в основному у підгрупах індивідуально для виявлення і розвитку інтересів гуртківців. Вагоме місце у програмі 2-3 років навчання займає практична робота. Гуртківці мають досконало вивчити правила безпеки життєдіяльності й охорони праці, обережно використовувати фотоапара­туру й обладнання лабораторії.
Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладенні матеріалу використовуються різні методи навчання, серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові). Програмою передбачена участь гуртківців в оформленні виставок, виготовленні альбомів, слайдів, буклетів, а також екскурсії на фотовиставки, в музеї.
У процесі занять гуртківці поступово переходять від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних.
Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок гуртківців здійснюєть­ся під час виконання ними практичних робіт; теоретична частина — у фор­мі тестування за основними розділами програми. Тести складає керівник гуртка за погодженням із дирекцією закладу.
Початковий рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
№    Розділ, тема    Кількість годин       
        усього    теоретичні    практичні        
1.    Вступ.     3    2    1       
2.    Виникнення і розвиток фотографії.    3    3    -       
3.    Фотоапарати ХХ століття.    24    15    9       
4.    Одержання фотозображень    12    6    6       
5.    Чорно-біла фотографія. Негативний і позитивний процес    6    3    3       
6.    Основи фото композиції. Мова фотографії.    15    6    9       
7.    Фотозйомка.    36    12    24       
8.    Поняття про жанри фотографії    27    9    18       
9.    Основи цифрової фотографії. Види і будова цифрових фотоапаратів. Прийоми роботи з ними.    18    9    9       
10.    Основи графічного редактора “Photoshop”.    36    15    21       
11.    Практичне фотографування    21    6    15       
12.    Підготовка та проведення фотовиставки. Аналіз фотознімків    12    6    6       
13.    Підсумок    3    -    3       
Разом:    216    92    124    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.Вступ (3 год.)
Теоретична частина. Знайомство з вихованцями гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Що необхідно для занять фотографією.  Правила безпечної роботи при роботі з електрообладнанням. Перша медична допомога. Проведення вступного й первинного інс­труктажу.
Практична частина. Робота з вогнегасником та електроприладами, надання першої медичної допомоги.

2. Виникнення і розвиток фотографії(3 год.)
Теоретична частина. Історія виникнення й розвитку фотографії. Українська фотографія. Значення фотографії та її застосування в науці, техніці й суспільстві.
3. Фотоапарати ХХ століття (24 год.)
Теоретична частина. Будова фотоапаратів «Смена», «ФЕД», «Зеніт». Фокусна відстань, світлосила об’єктиву. Діафрагма, її призначення та практичне застосування. Чіткість та способи наведення чіткості. Витримка. Фактори, що впливають на витримку при зйомці. Види затворів фотоапаратів і їх будова. Експонометр, будова та призначення. Характеристики фотоплівки та фотопаперу. Фіксаж. Експозиція та її параметри. Лампа-спалах, будова, види та призначення. Види освітлення в павільйоні. «Перетримка» і «недотримка». Обробка знімків. Технологія (стадії) процесу.
Практична частина. Використання експонометра (ручного, табличного, електронного) для визначення витримки. Визначення глибини чіткості за шкалою глибин, виставлення діафрагми та витримки на фотоапаратах «Смена», «ФЕД», «Зеніт». Встановлення та використання лампи-спалаху. Правильне розташування та використання освітлювачів під час студійної зйомки.
4. Одержання фотозображень(12 год.)
Теоретична частина. Одержання фотозображень за допомогою фотоапарата. Принцип дії фотоапарата. Правила користування фотоапаратами. Визначення експо­зиції, наведення на різкість. Вибір кадру (вибір об’єкта, точки фотографу­вання, освітлення). Застосування штатива. Засоби визначення величини витримки. Різновиди фотографування (пейзаж, натюрморт, портрет, гру­па, репродукування, рухомі об’єкти).
Практична частина. Робота з різними фотоапаратами, експонометрами, зарядка плівки, робота на фотозбільшувачі. Виготовлення фотографії. Аналіз одержаних фоторобіт.
      

   5. Чорно-біла фотографія. Негативний і позитивний процес (6 год.)
Теоретична частина. Особливості фотоплівок. Негативні фотоматеріали, їхнє призначення. Технологія обробки плівок. Визначення оптималь­ного часу проявлення плівок.
Контактний і проекційний фотодрук. Збільшувачі різних типів. Розчи­ни для позитивного процесу. Кадрування, вибір експозиції.
Практична частина. Обробка фотоплівок. Аналіз якості проявлення плівок. Друкування фотокарток.
6. Основи композиції (15 год.)
Теоретична частина. Найпростіші композиційні форми. Вибір розміру карток. Побудова зображення при фотографуванні. Розміщення предметів. Відповідність змісту і назви фотографії. Прийоми побудови кадру.
Практична частина. Вибір точки зйомки, кадрування. Розміщення предметів зйомки. Використання освітлювачів, спалахів.
7. Фотозйомка (36 год.)
Теоретична частина. Види зйомок (макро-, мікро- і стереозйомки, панорама і т.д.). Автопортрет. Портретна і спортивна зйомка. Зйомка натюрмортів. Зйомка пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових і весняних). Фотозйомка в складних умовах. Корисні поради з фотозйомки.
Практична частина. Зйомка різних сюжетів (портретів і автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів, пейзажів і пейзаж-портретів, натюрмортів і панорам).
8.Поняття про жанри фотографії (27 год.)
Теоретична частина. Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета, спортивних змагань, пам’яток архітектури; репортаж.
   Практична частина. Практичне фотографування в основних жанрах.
9. Основи цифрової фотографії. Види і будова цифрових фотоапаратів. Прийоми роботи з ними(18 год.)
Теоретична частина. Будова цифрових фотоапаратів. Види і прийоми роботи з ними. Отримання зображення, передача його на комп'ютер. Формати збереження файлів. Світлочутливість, баланс білого. Спалах, умови його використання.
Практична частина. Фотографування різними фотоапаратами. Зйомка із пріоритетом різних параметрів. Видалення знімків.
10. Основи графічного редактора “Photoshop”(36 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями та засобами обробки фотографії. Прийоми роботи із "зображенням", його головні принципи. Робота над яскравістю та контрастом. Функції "фільтрування" (удосконалення) фотознімка, види чіткості. Ознайомлення з додатковими функціями програми "Photoshop". Користування довідковою функцією "Допомога". Вивчення лівої панелі інструментів. Види обрізання знімка. Коректування фотографії за допомогою інструментів "кісточка", "штамп" та "ластик". Підбір відповідного фону коректування. Ознайомлення з правою панеллю інструментів та функцій. "Масштаб" та "навігатор". Засоби переміщення об’єктів кадру та окремих його частин. Інструменти "переміщення" та "рука". Допоміжні функції правої клавіші "мишки".
Практична частина. Робота з "зображенням". Налаштування яскравості та контрасту. Робота з функціями "фільтрування". Використання додаткових функцій програми "Photoshop". Застосування лівої панелі інструментів. Обрізання знімків. Коректування знімків за допомогою "кісточки", "штампу" та "ластику. Використання правої панелі інструментів та функцій. "Масштаб" та "Навігатор". Переміщення об’єктів кадру за допомогою функцій "переміщення" та "рука". Застосування допоміжних функцій правої клавіші "мишки".
11. Практичне фотографування (21 год.)
Теоретична частина. Особливості фотографування в різних природних умовах. Оптимальне положення фотоапарата щодо світла та об’єкта фотозйомки.
Практична частина. Фотографування на природі, в школі, на вис­тавці. Підведення підсумків конкурсу, відбір фотографій. Зустрічі з фотомайстрами, фотохудожниками.
12.Підготовка та проведення фотовиставки. Аналіз фотознімків (12 год.)
Теоретична частина. Основні помилки при зйомці і прийоми їх усунення. Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для кожної фотографії.
Практична частина. Проведення фотовиставки.
 13.Підсумок (3 год.)
Теоретична частина. Підбиття підсумків роботи за рік. Нагородження кращих гуртківців. Рекомендації щодо роботи в літній період. Індивідуальні завдання на період літніх канікул.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Основний рівень, другий рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
№    Розділ, тема    Кількість годин       
        усього    теоретичні    практичні        
1.    Вступ    3    3    —       
2.    Сучасні фотоапарати    18    9    9       
3.    Прийоми роботи з сучасними фотокамерами    12    6    6       
4.    Композиція фотокадру    15    6    9       
5.    Фотозйомка    45    12    33       
6.    Прикладна фотозйомка    9    3    6       
7.    Різні жанри фотографії    18    6    12       
8.    Фотодрук. Типи сучасної фотопаперу.    6    3    3       
9.    Технічні та правові питання фотографії    9    3    6       
10    Обробка фотографій в графічному редакторі “Photoshop”.    42    12    30       
11.    Авторський задум і його втілення. Фотожурналістика.    18    6    12       
12.    Аналіз фотознімків. Підготовка і проведення фотовиставок. Участь у конкурсах.    18    6    12       
13.    Підсумок    3    3    —       
Разом:    216    78    138    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Теоретична частина. Завдання і план роботи гуртка на навчальний рік. Інструктаж із техніки безпеки.
2. Сучасні фотоапарати (18 год.)
Теоретична частина. Будова цифрових фотоапаратів. Режими фотозйомки та кнопки прямого доступу. Меню настройок цифрового фотоапарату. Режими відеозапису. Модулі пам’яті та система живлення цифрових фотоапаратів. Використання “зума” і внутрішньої лампи-спалаху. Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу. Пристосування камери під конкретного фотографа.
Практична частина. Використання меню настройок, режимів фотозйомки та кнопки прямого доступу під час пробних фотознімків. Використання “зума” та лампи-спалаху під час зйомки. Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу. Пристосування настройок камери для власних потреб.
3.Прийоми роботи з сучасними фотокамерами(12 год.)
Теоретична частина. Вдосконалення фотоапаратури. Класифікація, технічні характе­ристики фотоапаратів і фотооптики. Спорядження фотографа. Фотографування зі змінною оптикою. Налаштування параметрів ЦФ.
Практична частина. Робота з різними апаратами, фотографування зі змінною оптикою. Друкування фотокарток.
4. Композиція фотокадру (15 год.)
Теоретична частина. Тональна, світлотіньова й лінійна побудова кадру. Розміщення предметів у межах кадру. Вивчення композиції кадру через засоби масової інформації. Вибір точки зйомки.
Практична частина. Фотографування з різних точок зйомки. Вибір розмірів плану. Друкування фотографій.
5. Фотозйомка (45 год.)
Теоретична частина. Зйомка в автоматичному режимі. Фотографування з пріоритетом витримки або діафрагми. Програми для фокусування. Настройки яскравості та чіткості. Послідовна зйомка. Зйомка з інтервалом і автоспуском. Панорамна зйомка. Зйомка натюрмортів і нічних краєвидів; пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових і весняних). Слайд-шоу та додавання звучання до знімків. Редагування та стирання знімків. Створення складних знімків. Настройка зображення та редагування відеозаписів.
Практична частина. Зйомка: в автоматичному режимі; з пріоритетом витримки або діафрагми. Настройка яскравості та чіткості. Послідовна зйомка. Зйомка з інтервалом і автоспуском. Панорамна зйомка. Зйомка натюрмортів, пейзажів і пейзаж-портретів, портретів і автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів. Створення слайд-шоу та додавання звучання до знімків. Створення слайд-шоу найкращих робіт гуртківців в програмі ProShowGold. Редагування та стирання знімків. Створення складних знімків.


6. Прикладна фотозйомка (9 год.)
Теоретична частина. Макро- і мікрозйомка. Способи репродукції із дзеркальним фотоапа­ратом, збільшувачем. Фотоплівка для репродукції. Фотографія на різних матеріалах (кераміка, пластмаса, тканина). Фотографіка. Ізогелія.
Практична частина. Репродукційне фотографування. Виготовлення і ви­користання фотомасок. Використання освітлювачів. Друкування фотографій.
7. Різні жанри фотографії (18 год.)
Теоретична частина. Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета, спортивних змагань, пам'яток архітектури, репортажу тощо.
Практична частина. Фотографування в різних жанрах. Друкування фотокарток. Підготовка фоторозповідей
8. Фотодрук. Типи сучасного фотопаперу (6 год.)
Теоретична частина. Особливості фотоплівки. Чутливість і способи її коректування. Типи фотопаперу. Прийоми друку фотографій.
Практична частина. Застосування різних прийомів фотодруку. Аналіз помилок.
9. Технічні та правові питання фотографії (9 год.)
Теоретична частина. Профілактичне обслуговування фототехніки. Простий і доступний ре­монт фототехніки. Поради щодо використання сучасних фотоматеріалів.
Авторські права фотолюбителя. Захист авторських прав. Етика фото­графа. Публікація фотографій.
Практична частина. Виготовлення допоміжних пристроїв (освітлю­вачів, переносок, парасольки).
10. Обробка фотографій в графічному редакторі “Photoshop” (42 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями та засобами обробки фотографії. Прийоми роботи із "зображенням", його головні принципи. Робота над яскравістю та контрастом. Функції "фільтрування" (удосконалення) фотознімка, види чіткості. Ознайомлення з додатковими функціями програми "Photoshop". Користування довідковою функцією "Допомога". Вивчення лівої панелі інструментів. Види обрізання знімка. Коректування фотографії за допомогою інструментів "кісточка", "штамп" та "ластик". Підбір відповідного фону коректування. Ознайомлення з правою панеллю інструментів та функцій. "Масштаб" та "навігатор". Засоби переміщення об’єктів кадру та окремих його частин. Інструменти "переміщення" та "рука". Допоміжні функції правої клавіші "мишки".
Практична частина. Робота з "зображенням". Налаштування яскравості та контрасту. Робота з функціями "фільтрування". Використання додаткових функцій програми "Photoshop". Застосування лівої панелі інструментів. Обрізання знімків. Коректування знімків за допомогою "кісточки", "штампу" та "ластику. Використання правої панелі інструментів та функцій. "Масштаб" та "Навігатор". Переміщення об’єктів кадру за допомогою функцій "переміщення" та "рука". Застосування допоміжних функцій правої клавіші "мишки".
12. Аналіз фотознімків. Підготовка і проведення фотовиставок.
Участь у конкурсах. (18 год.)
Теоретична частина. Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для кожної фотографії.
Практична частина. Проведення фотовиставки.
13. Підсумок (3 год.)
Теоретична частина. Підбиття підсумків роботи гуртка. Оцінка індивідуальних досягнень у мистецтві фотографії. Вироблення рекомендацій з удосконалення професійної майстерності. Нагородження кращих гуртківців.

 

 

 


Основний рівень, третій рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
        Кількість годин       
№    Розділ, тема    усього    теоретичні    практичні       
1.    Вступ    3    2    1       
2.    Техніка фотографії. Правила і прийоми побудови фотокадру.     21    6    15       
3.    Практика фотографування    63    18    45       
4.    Фотографування без помилок. Дефекти зображень.    15    6    9       
5.    Жанри фотографії. Особливості фотозйомки в різних жанрах.    12    6    6       
6.    Поглиблене вивчення графічного редактора “Photoshop”    66    18    48       
7.    Художня фотографія     12    6    6       
8.    Фотомонтаж. Виготовлення альбомів.     12    3    9       
9    Звітна фотовиставка    9    3    6       
10    Підсумок    3    1    2       
                                                               Разом    216    69    147    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Теоретична частина. Аналіз робіт, виготовлених учнями за літо. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила пожежної, електробезпеки Обладнання робочого місця.
Практична частина. Надання першої долікарської допомоги при ураженні струмом.
2. Техніка фотографії. Правила і прийоми побудови фотокадру (21 год.)
Теоретична частина. Правило діагоналей. Правило третин. Рамкування. Панорамування. Прийоми побудови  кадру. Підготовка фото до друку в газеті. Методи покращання якості фотознімків. Глибина чітко зображуваного простору(ГРЗП). Що і як ввливє на фотографію. Розрахунок ГРЗП. Фактори, що визначають сприйняття «боке». Об'єктиви. Перспектива Стабілізація зображення.
Практична частина. Фотозйомка із застосуванням правил та прийомів композиції. Ви­готовлення фотографій для друку в газеті. Закріплення пройденого матеріалу. Теоретичний залік по темі.
3. Практика фотографування (63 год.)
Теоретична частина. Загальні вимоги до портретної зйомки. Поза та вираз обличчя особи, яку фотографують. Освітлення. Тон. Положення фотоапарату. Портретна зйомка у приміщенні при природному та штучному освітленні. Практичні поради для покращення фотознімків.
Зйомка пам'ятників архітектури. Вибір точки зйомки. Застосування різних об'єктивів.
Композиційна побудова кадру та його ідейність при зйомці у школі, майстернях, лабораторіях тощо.
Засоби, що полегшують репортажну зйомку. Особливості при зйомці спортивних змагань.
Практична частина. Фотографування в школі, майстернях, лабора­торіях, вулицях; портретів, пейзажів, пам'яток архітектури, спортивних змагань, репродукцій, репортажне фотографування. Обробка плівок. Друк фото­графій. Обробка фотографій на комп'ютері.
4. Фотографування без помилок. Дефекти зображень (15 год.)
Теоретична частина. Типові помилки фотозйомки та способи їхнього уникнення. Помилки у процесі обробки фотографій й при фотодруці.
Практична частина.  Виявлення та усунення дефектів зображення на фотографіях.
5. Жанри фотографії. Особливості фотозйомки в різних жанрах (12 год.)
Теоретична частина. Основні жанри фотографії. Техніка зйомки в різних жанрах. Фотополювання. Підводна фотографія. Архітектурна фотографія. Астрофотографія. Весільна фотографія. Вулична фотографія. Документальна фотографія. Ломографія. Макрофотографія. Мікрофотографія. Мобілографія. Нічна фотографія. Панорамна фотографія. Посмертна фотографія. Рекламна фотографія. Репродукція (фотографія). Фотожурналістика.
Практична частина. Зйомка в різних жанрах. Фотодрук.
6. Поглиблене вивчення графічного редактора “Photoshop” (66 год.)
Теоретична частина. Способи удосконалення фотознімків. Корисні поради з обробки зображень. Основні помилки та їх усунення в процесі обробки фотографій.
Вивчення панелі інструментів “Photoshop”. Функції меню. Робота з файлами: імпортування, форматування. Інструменти та способи виділення. Кадрування. Перетворення. Кольорові режими та моделі. Художні інструменти. Цифрове малювання. Фільтри. Шари. Використання масок. Робота з контурами. Спеціальні ефекти та допоміжні модулі. Способи виготовлення фотоколажів і фотомонтажів. Основні способи обробки фотознімків різних жанрів. Прийоми відновлення чорно-білих та кольорових фотографій. Способи друку зображень. “Photoshop” і Web. Закріплення пройденого матеріалу.
Практична частина. Створення композиційних зображень. Виготовлення фотоколажу та фотомонтажу. Трюки та ефекти, які можна зробити за допомогою графічного редактора “Photoshop”. Редагування фотознімків. Відновлення фотографій. Обробка фотографій за допомогою фільтрів. Творче фотозавдання на вільну тему в “Photoshop”.
7. Художня фотографія (12 год.)
Теоретична частина. Основи художньої фотографії, як жанру образотворчого мистецтва. Форма і зміст художньої фотографії. Художня фотографія в Україні.
Практична частина. Підготовка творчих задумів для практичної зйомки. Конкурс на кращий задум художньої фотографії серед вихованців.
8. Фотомонтаж. Виготовлення альбомів (12 год.)
Теоретична частина. Підбір фотокарток, форматування. Підписи до фотографій. Художнє оформлення. Фотоколаж. Випускний альбом.
Практична частина. Виготовлення індивідуальних альбомів, листівок.
9. Звітна фотовиставка (9 год.)
Теоретична частина. Відбір зображень і фотодрук виставкових робіт. Оформлення фотовиставки
 10.Підсумок (3 год.)
Теоретична частина. Підведення підсумків роботи гуртка. Завдання на літо.
Практична частина. Організація виставки. Вручення нагород переможцям конкурсів, виставок.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Вихованці повинні знати:
·    історію виникнення та розвитку фотографії;
·    основні частини фотоапаратів і їх призначення;
·    різновиди об'єктивів і що таке фокусна відстань та світлосила об’єктива;
·    різновиди та будову затворів фотоапаратів;
·    характеристики фотоплівок та фотопаперу;
·    складові процесу фотозйомки;
·    що таке діафрагма, чіткість, витримка;
·    види експонометрів і область їх застосування;
·    основні види та правила підбору сюжетів фотозйомки;
·    що таке експозиція та її параметри;
·    що таке перетримка та недотримка;
·    види світлофільтрів і блендів;
·    технологію (стадії) процесу обробки фотознімків;
·    як правильно встановити освітлення об’єкта при зйомці в студії;
·    основні функції комп’ютерного програмного забезпечення “Photoshop”;
·    що таке піксель і мегапіксель;
·    принцип роботи та основні складові меню цифрового фотоапарата;
·    режими фотозйомки та відеозапису;
·    модулі пам’яті та система живлення цифрового фотоапарата;
·    що таке “ZOOM”, його види та принцип роботи;
·    які лампи-спалахи використовуються для зйомки цифровим фотоапаратом;
·    що таке слайд-шоу та додавання звучання до знімків;
·    стирання одиничних і всіх знімків одразу;
·    як підібрати та зняти короткий відеоролик;
·    як обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики.
Вихованці повинні вміти:
користуватися різними видами фотоапаратів;
використовувати меню та режими цифрового фотоапарата під час зйомки різних сюжетів;
визначати глибину чіткості за шкалою глибини на фотоапараті;
користуватися світлофільтрами та блендами;
користуватися експонометрами (ручними, електронними, табличними);
робити фотознімки різних жанрів;
користуватися “зумом” при фотозйомці;
використовувати зовнішні лампи-спалахи;
стирати одиничні та всі фотознімки одразу;
підбирати та знімати короткі відеоролики за допомогою цифрового фотоапарата;
обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики;
обробляти отримані фотознімки за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення “Photoshop”.
Вихованці повинні набути досвід:
користуватися різними видами фотоапаратів;
використовувати меню та режими цифрового фотоапарата під час зйомки різних сюжетів;
робити фотознімки різних жанрів;
користуватися “зумом” при фотозйомці;
обробки та редагування фотознімків;
обробки отриманих фотознімків за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення “Photoshop”.

 

ЛІТЕРАТУРА
1.     Айсманн К., Дугган Ш., Грей Т. Цифровая фотография. Эффективный самоучитель. – СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. – 640 с.
2.    Багрянцев Ю. Маленькие хитрости фотолюбителя: как избежать ошибок при съёмке и улучшить качество фотоснимков. — СПб.: Питер, 2003.
3.    Вартанов А. «Учись фотографировать», М., 1998.
4.    Голубова Е. Сам себе фотограф. Ростов-на-Дону. 2002.
5.    Головня И.А. С чего начиналась фотография. — М.: Знание, 1991.
6.    Гурский Ю.А., Гурская И.В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты.
Санкт-Петербург: ЗАО Издательский дом "Питер", 2005.
7.     Гринберг С. Цифровая фотография. Самоучитель. 3-е издание. — СПб.: Питер, 2004. — 352 с. 3.
8.    Джорджес Г., Берман Л., Map К. 50 эффективных приемов съемки цифровым фотоаппаратом. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 336 с.
9.    Дэвид Буш. Цифровая фотография и работа с изображением. – КУДИЦ-Образ, 2003. – 304 с.
10.     Джули Адэр Кинг. Цифровая фотография для «чайников». – М.: «Диалектика», 2007. – 384 с.
11.     Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии. — М.: Высшая школа,1989.
12.     Дуйли Т. Цифровая фотография для начинающих. АРТ-Родник, 2003.
13.    Зонтаг С. Про фотографію. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002.
14.    Іщенко С. Л. Програма та методичні вказівки для роботи фотогуртка. – смт.Велика Багачка, 2003.
15.    Келби С. Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop.: Пер.с англ.:- М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 368 с.: ил.
16.    Колесников В.П. Незвичайна фотографія. — К.: Наук. Думка, 1980.
17.    Коршак Н.М., Є.В.Коршак. Вчись фотографувати. — К.: Радянська школа, 1986.
18.     Морозов С. Творческая фотография. — М.: Планета, 1986.
19.     Мураховский В.И., Симонович С.В. Азбука цифрового фото. – СПб.: Питер, 2005. – 144 с.: ил.
20.    Полищук Е.Е., Орлов В.Ю. Фотография для всех. — К.: Реклама, 1985.

 

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (03.03.2017)
Переглядів: 584 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz