КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 11
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Мої файли

Підготовка програми
[ Викачати з сервера (25.8 Kb) ] 24.01.2017, 15:51

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМ ГУРТКІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ

                  ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На сучасному стані розвитку суспільства позашкільна освіта України стає однією з важливих складових системи освіти. Це зумовлено здатністю позашкі­льної освіти задовольняти різноманітні творчі, пізнавальні, дозвільні потреби, відігравати значну роль у становленні творчої особистості як основної продук­тивної сили держави.

Особливо актуальною є модернізація системи позашкільної освіти. Вона спрямована на забезпечення якості навчально-виховного процесу відповідно до новітніх досягнень науки, культури й соціальної практики. Основна суть і кін­цева мета модернізації полягає у створенні механізму стійкого розвитку систе­ми позашкільної освіти України, відповідності її вимогам XXI століття, а також соціальним та економічним потребам особистості, суспільства і держави в ці­лому.

Відповідно до нормативно-правових документів здобуття позашкільної освіти вихованцями (учнями, слухачами) відбувається в позашкільних та інших навчальних закладах, таких як центри позашкільної освіти.

До них належать: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професій­но-технічні та вищі навчальні заклади І—11 рівнів акредитації.

Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах бу­дується диференційовано, з урахуванням індивідуальних особливостей, інтере­сів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів). Саме тому, позашкільна освіта здійснюється за різними напрямами: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-патріотичний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний, бібліотеч­но-бібліографічний.

Слід підкреслити особливе значення науково-технічного напряму по­зашкільної освіти для збереження і зміцнення соціально-економічного, науко­во-технічного та оборонного потенціалу держави.

У сучасних умовах мета науково-технічного напряму позашкільної освіти — це забезпечення високої якості освітніх послуг із науково-технічної творчості в інтересах юних громадян і суспільства.

Основними завданнями цього напряму позашкільної освіти є:

 1. Теоретична підготовка вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності й набуття техніко-технологічних знань, розширення наукового світогляду.
 2. Практична підготовка вихованців до плідної науково-дослідницької ро­боти  та оволодіння уміннями і навичками з технічної творчості, організація змі­стовного дозвілля.
 1. Формування психологічної готовності вихованців (учнів, слухачів) до обгрунтованого вибору професії технічного профілю з урахуванням їх здібнос­тей, уподобань, інтересів, створення умов для професійного самовизначення.
 2. Виховання культури праці, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва та культурного розвитку суспільст­ва.

Основний зміст науково-технічного напряму позашкільної освіти за­безпечується науково-технічною творчістю вихованців (учнів, слухачів), який включає:

— досвід набуття та поглиблення теоретичних знань про оброблювальні матеріали, їх фізико-механічні властивості, інструменти та знаряддя праці, спо­соби виготовлення виробів:

— досвід практичної діяльності, набуття вмінь і навичок;

 • досвід творчої праці, який передбачає самостійне визначення та викори­стання технології виготовлення виробів, активну участь у розв'язанні творчих завдань;
 • досвід емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, що спрямований на розвиток позитивних морально-етичних якостей.

Відповідно до технічно-цільової спрямованості й психофізичних особли­востей вихованців (учнів, слухачів), гуртки, групи та інші творчі об'єднання, як основні форми організації навчально-виховного процесу, можна класифікувати за такими профілями:

 • початково-технічний;
 • спортивно-технічний:
 • предметно-технічний;
 • інформаційно-технічний;
 • художньо-технічний;
 • виробничо-технічний.

Гуртки початково-технічного профілю є першою ланкою в структурі гу­ртків науково-технічного напряму позашкільної освіти. До них належать гуртки початкового технічного моделювання, художнього конструювання, механічної й електрифікованої іграшки та інші. Вони найчастіше організовуються для ді­тей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Зміст діяльності гуртків початково-технічного профілю спрямований на введення дітей у світ техніки, залучення їх до створення іграшок, моделей тех­нічних об'єктів (машин, механізмів тощо). У доступній формі педагоги поза­шкільних навчальних закладів ознайомлюють учнів із найпростішими техноло­гічними процесами, елементами електротехніки та графічної підготовки, розви­вають початкові вміння і навички обробки різких матеріалів. Істотне місце в роботі гуртків займають ігри та змагання. Як показує досвід, заняття в гуртка початково-технічного профілю є ефективною пропедевтикою для всіх форм на­ступної роботи з юними техніками.

Гуртки спортивно-технічного профілю є найчисленнішими в структурі науково-технічного напряму позашкільної освіти. До цього профілю належать гуртки: авіамоделювання, автомоделювання, ракетомоделювання, судномоде­лювання, картингу, радіоспорту, операторів колективної радіостанції, спортив­ної радіопеленгації та інші. Їх відвідують учні середнього та старшого шкільно­го віку, які виявляють інтерес до моделювання, технічних видів спорту.

У процесі роботи над створенням моделей, їх випробувань, учні ознайом­люються з історією відповідних галузей техніки, досягненнями та перспекти­вами подальшого їх розвитку.

Значне місце в роботі гуртків спортивно-технічного профілю займає участь дітей у змаганнях, виставках і конкурсах, які є ефективною формою під­ведення підсумків роботи як гуртка в цілому, так і досягнень його окремих ви­хованців (учнів, слухачів).

Значне місце в науково-технічному напрямі відводиться гурткам предме­тно-технічного профілю: радіоконструювання, радіоелектроніки, автоматики, кібернетики, юних астрономів, історико-технічного стендового моделювання, предметні гуртки природничо-математичного циклу (фізика, математика, хі­мія). У цих гуртках навчаються учні середнього і старшого шкільного віку.

Зміст роботи гуртків предметно-технічного профілю передбачає пог­либлене вивчення та засвоєння теоретичних розділів галузей наук, розвиток на­вичок дослідницько-конструкторської діяльності, створення навчальних посіб­ників, експериментального обладнання.

Особливе значення в роботі гуртків предметно-технічного профілю має за­лучення учнів до роботи у секціях Малої академії наук України. Це сприяє по­глибленню знань з базових предметів, набуттю досвіду дослідницької, експе­риментальної роботи, вмінню спілкуватися з провідними вченими, спеціаліста­ми, вибору майбутньої спеціальністю.

Інформаційно-технічний профіль об'єднує гуртки користувачів персо­нального комп'ютера, програмування, WEB-дизайну та інші, пов'язані з вивчен­ням і використанням сучасних комп'ютерних технологій. Ними охоплені учні середнього та старшого шкільного віку.

Зміст роботи гуртків інформаційно-технічного профілю передбачає озна­йомлення вихованців (учнів, слухачів) із основами будови ЕОМ, особливостя­ми операційних систем, засобами роботи з текстовими та графічними редакто­рами, мовами програмування тощо. Це сприяє засвоєнню досвіду застосування інформаційних і комп'ютерних технологій.

Художньо-технічний профіль об'єднує гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну, кіно-, фото- й відеостудії, колективи дитячої моди та інші. До них залучаються учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку.

У змісті роботи гуртків художньо-технічного профілю передбачено озна­йомлення вихованців (учнів, слухачів) з основами художньо-прикладної твор­чості, особливостями створення художнього образу із застосуванням різних ху­дожніх технік і матеріалів, формування естетичних смаків, розвиток художньо­го і технічного хисту.

Виробничо-технічний профіль об'єднує гуртки, в яких із метою профорі-

єнтаційної та професійної підготовки учнів поєднується навчання із вироб­ничою практикою. До них відносяться гуртки автослюсарів, столярів, водіїв ав­томобіля, мотоцикла, операторів комп'ютерного набору та інші. У цих гуртках відповідно до напрямів професійної роботи навчаються учні середнього та старшого шкільного віку.

Заняття у гуртках виробничо-технічного профілю спрямовані на ознайом­лення вихованців (учнів, слухачів) із засобами й результатами досягнень у пев­ній професійній діяльності, основами менеджменту та маркетингу, самопідго­товку з обраної професії.

Важливою і необхідною умовою визначення її реалізації змісту роботи гу­ртків є якісне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, наявність навчальних програм.

Навчальна програма гуртка — це документ нормативно-регламентуючого характеру, який розкриває розмаїття форм організації освітньої діяльності, спе­цифіку конкретного гуртка.

Програма визначає місце і значення навчального курсу в реалізації освіт­ньо-професійної підготовки учнів, його зміст, послідовність та організаційні форми засвоєння навчального курсу, вимоги до знань і вмінь.

Кожна програма забезпечує:

— доступність і належну якість здобуття позашкільної освіти;

 • можливість модернізації змісту науково-технічного напряму позашкі­льної освіти;
 • достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у навчальному матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, за­гальноприйнятої термінології та символіки, розкриття наукових положень від­повідно до досягнень сучасної наук;
 • відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження й кі­лькості навчальних годин;
 • спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і твор­чих здібностей учнів, вихованців, слухачів;
 • урахування можливостей і доцільність застосування комп'ютерної тех­ніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу тощо;
 • використання знань, які отримають учні за навчальною програмою за­гальноосвітніх навчальних закладів з основного та суміжних предметів;

— використання міжпредметних зв'язків.

 

Навчальна програма складається із таких структурних одиниць:

 • пояснювальна записка;
 • навчально-тематичний план;
 • зміст програми;
 • основні вимоги до знань, умінь, навичок;
 • бібліографія;

     — орієнтовний перелік обладнання для організації занять.                 

     Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію курсу, його мету і завдання. У ній подається коротка характеристика структури та окремих компонентів програми, особливості організації навчально-виховного процесу. Зазначено вікові групи й кількісний склад учнів, на яких розрахована програма. Представлено основні форми й методи проведення занять.

Навчально-тематичний план подає перелік розділів, тем навчального ма­теріалу. Визначається орієнтовна загальна кількість навчальних годин із розпо­ділом їх на теоретичні та практичні заняття. Навчально-тематичний план пред­ставлено у вигляді таблиці.

Зміст програм  детально розкриває зміст розділів, тем відповідно до навча­льно-тематичного плану. Наводиться перелік практичних робіт і форми прове­дення занять.

Основні вимоги до знань, умінь, навичок визначають обов'язкові результати навчальної діяльності учнів за умови реалізації програми.

Бібліографія подає рекомендовану літературу педагогам та учням для ви­користання в навчально-виховному процесі.

Орієнтовний перелік обладнання представляє матеріально-технічне за­безпечення навчально-виховного процесу. Він складений відповідно до Типо­вого переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки Украї­ни, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 р. №5, окремих нормативних положень.

Кожна програма складена відповідно до рівнів класифікації (початковий, основний і вищій) та кількості років навчання.

Програмами передбачається наступність у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, здобутих учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях на­вчання, а також взаємозв'язок з предметами шкільного курсу. У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти (2000 р.). Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2004 р.), а також Державного стандарту професійно-технічної освіти (2002 р.).

У всіх програмах гуртків, секцій, творчих об'єднань науково-технічного напряму позашкільної освіти передбачено індивідуальну роботу. Це регламен­товано Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651.

Керівники гуртків можуть вносити зміни й доповнення у зміст програм, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічного забезпечення.

 

 

 

ВИТЯГ

з Типових навчальних планів

для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України

( затверджені наказом МОН України 22.07.2008 № 676)

 

Групові заняття: репетиції . . ., концерти, екскурсії, . . ., спортивно-технічні змагання, . . . , конкурси, . . . , виставки.

 

Індивідуальні заняття: гра на музичних інструментах, . . .; консультації для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів Малої академії наук України…; обробка  та узагальнення результатів науково-дослідницької роботи, комп’ютерна обробка спостережень;…; підготовка наукових статей; …; підготовка до участі в конкурсах, …, в змаганнях,…спортивно-технічного спрямування; відпрацювання технології виготовлення моделей (пристроїв), проведення ходових та польотних випробувань моделей…

 

Індивідуальна робота організовується з вихованцем (…) відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями (…) за однопрофільними або комплексними програмами.

 

При оформленні  в журналах індивідуальних і групових занять в гуртках спортивно-технічного спрямування записувати:

 

Індивідуальні заняття:

 • Підготовка до участі в (вказати яких: обласних чи Всеукраїнських тощо) змаганнях.
 • Відпрацювання технологій виготовлення моделей (пристроїв).
 • Проведення ходових (та польотних) випробувань моделей.
 • Проведення лабораторних досліджень, спостережень.

 

 

 

Групові заняття:

 • Спортивно-технічні (конкретизувати – які?) змагання.

 

Оформлювати такі заняття можна на окремих сторінках журналу того гуртка, в якому дозволені індивідуальні або групові заняття (в кінці журналу, перед сторінками «Проведення занять з техніки безпеки».

 

Категорія: Мої файли | Додав: CDT
Переглядів: 107 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz